دبستان درخت دانش ( نمونه تهران ) افتخار دارد تا تاسيس پيش دبستاني و دبستان دخترانه درخت دانش با مديريت فرزانه ستوده داراي درجه كارشناسي ارشد مديريت آموزشي از امريكا و بيست و هشت سال سابقه مديريت مهدكودك و پيش دبستاني سه ستاره نمونه تهران را به استحضار والدين آگاه تهراني برساند. دبستان دخترانه درخت دانش بر پايه ي آموزش بيش از بيست هزار نوآموز كه خود بهترين نمايندگان درخت دانش مي باشند ، الگوهاي آموزشي دانش آموز محور را پي ريزي كرده است. سه هزار مترمربع فضاي سبز ، چون پارك خصوصي فرزندان نمونه تهران امكان اجراي انواع برنامه هاي پرورشي را در اختيار مي گذارد.